projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

Cenník služieb

Vzhľadom na nevyhnutnosť individuálneho prístupu pri tvorbe projektu rodiného domu nie je možné paušálne určiť cenu za vypracovanie projektu. Cenník služieb je preto len orientačný a platí pre štandardné vyhotovenie projektovej dokumentácie pre novostavby, t. j. pozemk je rovnatý a rodinný dom je navrhnutý v ultranízkoenergetickom štandarde.*

Pri výbere štúdie z našej ponuky je táto pri objednaní projektu pre stavebné povolenie poskytnutá bezplatne. V štúdii je v rámci bezplatného poskytnutia možné dohodnúť aj drobné zmeny, ktoré zásadným spôsobom nezmenia dispozíciu alebo dizajn stavby. 

ultranízkoenergetická budova: budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia, ako polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy

 

Projekty rodinných domov

Architektonická štúdia

Obsah projektovej dokumentácie:

 • dispozícia - pôdorysné usporiadanie M 1:100
 • pohľady – návrh grafického stvárnenia fasády M 1:200
 • výškové riešenie stavby - rez M 1:100
 • 3D vizualizácia
 • materiálové riešenie - nosné a deliace prvky, tepelné izolácie a úpravy povrchov
 • polohové umiestnenie na pozemku, orientácia vzhľadom k svetovým stranám M 1:1000

Cena za vypracovanie štúdie je cca 3 €/m2 úžitkovej plochy, minimálne 300 €. Nad 250 m2 je cena stanovená individuálne. Máte možnosť vybrať si aj z našej ponuky vzorových štúdií, ktorú získate bezplatne, ak si objednáte projekt pre stavebné povolenie. V tejto štúdii je možné vykonať drobné zmeny. V cene štúdie je aj 1x obhliadka pozemku (bez výškového alebo smerového zamerania) a konzultácia štúdie s príslušným stavebným úradom do vzdialenosti 25 km od Žiliny (pri väčších vzdialenostiach si účtujeme 0,5 €/km tam aj späť).

Projekt pre územné rozhodnutie

Cena za vypracovanie je podľa náročnosti a požiadaviek stavebného úradu v danej lokalite a je to cca 4 €/m2 úžitkovej plochy, minimálne 400 €. Pri rodinných domoch projekt pre územné rozhodnutie vo väčšine prípadov nie je vyžadovaný a stavba sa povoľuje v spojenom (zlúčenom) územnom a stavebnom konaní. V tedy sa pristúpi sa rovno k vypracovaniu projektu pre stavebné povolenie. O územné rozhodnutie je nutné žiadať, len ak sa jedná o objekt s úžitkovou plochou nad 300 m2 alebo je plánovaná výstavba mimo územného plánu obce. Spravidla vyhotovujeme v 2 kópiách vo vytlačenej forme a 1 x digitálna forma (formát .pdf) do dvoch týždňov od dodania vyjadrení príslušných dotknutých orgánov. V cene je aj koordinácia prác s ostatnými profesiami.

Projekt pre stavebné povolenie

Obsah projektovej dokumentácie:

 • Situácia - umiestnenie stavby na pozemku a širšie vzťahy
 • SO 01 Budova rodinného domu
 • Projektové energetické hodnotenie
 • Orientačné náklady stavby a výkaz výmer

Cena za vypracovanie je podľa náročnosti a požiadaviek stavebného úradu v danej lokalite cca 7 €/m2, minimálne 1100 €. Nad 250 m2 je cena stanovená individuálne. Projekt pre stavebné povolenie spravidla vyhotovujeme v 4 kópiách vo vytlačenej forme a 1 x digitálna forma (formát .pdf) spravidla do štyroch týždňov od objednávky. V cene je aj koordinácia prác s ostatnými profesiami. 

Náš tip

Na získanie stavebného povolenia nie je nutné predkladať rozpočet a výkaz výmer. Tieto dokumenty Vám ale môžu poslúžiť pri získaní hypotekárneho úveru (rozpočet) alebo pri výbere dodávateľa (výkaz výmer dodaný vo forme .xlsx slúži na získanie cenových ponúk). Navyše vďaka výkazu výmer získate prehľad o odhadovanom množstve použitých materiálov čo Vám umožní lepšie kotrolovať Vaše výdavky.

Realizačný projekt

Obsah projektovej dokumentácie:

 • návod pre realizátora stavby výkresova a textová časť v požadovanom rozsahu
 • riešenie všetkých špecifických detailov konštrukčne aj prostredníctvom teplotných polí
 • orientačné náklady stavby a výkaz výmer - časť architektúra (ak neboli súčasťou projektu pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie s exaktným výpočtom prídavného súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov

Cena za vypracovanie je podľa náročnosti a požiadaviek investora na rozsah cca 12 €/m2 úžitkovej plochy, minimálne 2000 €. Nad 250 m2 je cena stanovená individuálne. Realizačný projekt spravidla vyhotovujeme v 4 kópiách vo vytlačenej forme a 1 x digitálna forma (formát .pdf) do šiestich týždňov od dodania vyjadrenia stavebného úradu k stavebnému povoleniu. 

Náš tip
Realizačný projekt je výhodné mať najmä pri výstavbe domov s takmer nulovou spotrebou energie a pri použití nových technológií a materiálov. Niektorý dodávatelia stavebných prác dodávajú vlastný realizačný projekt.

Projektové energetické hodnotenie

Vyhodnotené požiadavky:

 • hygienické kritérium - vylúčenie rizika vzniku plesní
 • maximálny súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie
 • maximálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti
 • energetické kritérium
 • kritérium energetickej hospodárnosti
 • výpočet možných úspor a návratnosť investície v rokoch pri aplikácii niektorých úprav / porovnanie ultranízkoenergetického a nízkoenergetického domu

Cena za vypracovanie samostatného projektového energetického hodnotenia je stanovovaná individuálne najmä podľa veľkosti a tvaru objektu a použitých materiálov. Pre rodinné domy je cena cca 300 € a pre bytové domy od 500 €. Uvedené ceny sú pre projektové energetické hodnotenie s paušálne započítaným vplyvom tepelných mostov na zvýšenie súčiniteľa prechodu tepla obálkou budovy a posúdenie 4 až 6 vybraných kritických detailov prostredníctvom teplotných polí.

Orientačný rozpočet s výkazom výmer

Stavebná časť.
Cena je stanovená individuálne podľa rozsahu a náročnosti

Zameranie a zakreslenie skutočného stavu

Nejedná sa o geometrický plán ale len o zameranie objektu, obvykle na dodatočné stavebné povolenie, na ohlásenie zmeny stavby pred dokončením, alebo pri plánovanej rekonštrukcii. Cena za zameranie je 25 €/hod (zameranie rodinného domu cca 120 m2 úžitkovej plochy na rovinatom teréne trvá približne 4 - 6 hodín). Cena za zakreslenie stavebných konštrukcií je cca 8 €/m2 úžitkovej plochy. Minimálne 1300 €. Nad 250 m2 úžitkovej plochy je cena stanovená individuálne.


Energetický certifikát

Energetický certifikát rodinného domu ku kolaudácii už od 120 € Pri objednaní projektu pre stavebné povolenie alebo projektového energetického hodnotenia získate energetický certifikát už od 60 €.