projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

Dodacie podmienky

Záväzná objednávka projektovej dokumentácie jediného objektu projektovaného na pozemku označenom parcelným číslom, v rozsahu podľa Čl.1 odsek a), b), c), d), e), f) alebo g). Dokumentácia je podľa zákona o autorských právach výhradným duševným vlastníctvom autora a smie byť použitá iba so súhlasom autora v dohodnutom rozsahu. 

V prípade požiadavky na použitie nezmenenej projektovej dokumentácie pre viac ako jeden objekt je cena za ďalšie kópie určená ako dohodnutá percentuálna časť z ceny pôvodného projektu (zvyčajne 20%).


Čl. 1 Predmet objednávky

a) Architektonická štúdia
 • dispozícia - pôdorysné usporiadanie M 1:100
 • pohľady – návrh grafického stvárnenia fasády M 1:200
 • výškové riešenie stavby - rez M 1:100
 • 3D vizualizácia
 • materiálové riešenie - nosné a deliace prvky, tepelné izolácie a úpravy povrchov
 • polohové umiestnenie na pozemku, orientácia vzhľadom k svetovým stranám M 1:1000

b) Projekt pre územné rozhodnutie

 • spodrobnená architektonická štúdia podľa odseku a) doplnená o informácie vyžadované príslušným stavebným úradom
c) Projekt pre stavebné povolen
 • situácia - umiestnenie stavby na pozemku a širšie vzťahy M 1:250, 1:500 alebo 1:1000 
 • projekt architektúry M 1:50, 1:75 alebo 1:100
 • projektové energetické hodnotenie
 • rozpočet nákladov stavby a výkaz výmer 

d) Realizačný projek

 • návod pre realizátora stavby výkresová a textová časť v dohodnutom rozsahu
 • riešenie všetkých špecifických detailov konštrukčne a prostredníctvom teplotných polí
 • orientačné náklady stavby a výkaz výmer - časť architektúra (ak neboli súčasťou projektu pre stavebné povolenie)
 • projektové energetické hodnotenie s exaktným výpočtom prídavného súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov 

e) Projektové energetické hodnotenie - tepelná ochrana budov

 • hygienické kritérium - vylúčenie rizika vzniku plesní
 • maximálny súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie 
 • maximálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti
 • energetické kritérium 
 • kritérium energetickej hospodárnosti 
 • návrh ďalších možných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti 
f) Zameranie a zakreslenie skutočného stavu
 • zameranie 
 • situácia - umiestnenie stavby na pozemku a širšie vzťahy M 1:250, 1:500 alebo 1:1000 (nejedná sa o geometrický plán)
 • projekt architektúry M 1:50, 1:75 alebo 1:100
 • projektové energetické hodnotenie

g) Rozpočet

 • orientačný rozpočet nákladov stavby - stavebné konštrukcie
 • výkaz výmer


Čl. 2 Podmienky dodania

Projektová dokumentácia bude dodaná elektronicky (formát *.pdf, *.xlsx médium e-mail, USB...), a vo vytlačenej forme v rozsahu podľa Čl.1 odseku a) a g) jedna kópia, Čl.1 odsek b) dve kópie, Čl.1 odsek c) - f) štyri kópie.

Dodávateľ sa zaväzuje dokumentáciu vypracovanú v súlade s požiadavkami Stavebného zákona v dohodnutom rozsahu podľa Čl.1 dodať vo vopred dohodnutom termíne. Akákoľvek okolnosť, ktorá by mohla objektívne predĺžiť dodaciu dobu (zmeny v projekte vyžiadané objednávateľom, zmeny v projekte vyplývajúce zo skutočností, ktoré neboli dopredu dodávateľovi známe...), bude oboma stranami prediskutovaná a zaznamenaná písomne (zápis, e-mail...) s určením nového termínu dodávky, v opačnom prípade nebudú zmeny zapracované.

Za neplnenie povinnosti dodávateľa dodať projektovú dokumentáciu v stanovenom termíne sa nepovažuje, ak táto nebola dodaná z dôvodu neuhradenia zálohovej platby, prípadne konečnej platby v dohodnutom termíne. Dodávateľ je v tomto prípade aj bez súhlasu objednávateľa oprávnený posunúť termín dodávky o čas, kedy bol objednávateľ s platbou v omeškaní.


Čl. 3 Cena a platobné podmienky

Cena za dodanie predmetu objednávky podľa Čl.1 je konečná, stanovená dohodou a dodávateľ nie je oprávnený cenu zvyšovať, okrem prípadu zmeny rozsahu a obsahu diela (zmeny v projekte vyžiadané objednávateľom, zmeny v projekte vyplývajúce zo skutočností, ktoré neboli dopredu dodávateľovi známe...). V tomto prípade musí byť cena oboma stranami prediskutovaná a zaznamenaná písomne (zápis, e-mail...), v opačnom prípade nebudú zmeny zapracované a cena ostane nezmenená.

Pri odoslaní (podpise) objednávky bude objednávateľovi vystavená zálohová faktúra vo výške ....EUR (zvyčajne 50% z ceny). Konečné faktúry za projektovú dokumentáciu budú predložené pri odovzdaní, tieto budú vystavené na dohodnutú sumu s odrátaním zálohovej platby a sú splatné okamžite.


Čl. 4 Zodpovednosť

Dodávateľ sa zaväzuje dodať riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu v rozsahu podľa Čl.1, ktorá vyhovuje požiadavkám ukladaným Stavebným zákonom. V prípade, že po odovzdaní vzniknú skutočnosti, pre ktoré nemôže byť dokumentácia použitá na účel, na ktorý bola objednaná, sa dodávateľ zaväzuje dokumentáciu prepracovať v súčinnosti s objednávateľom. Táto zodpovednosť sa nevzťahuje na skutočnosti, na ktoré bol objednávateľ dopredu upozornený a odmietol navrhované riešenie, o čom musí byť spravený písomný záznam (zápis, e-mail...).

Objednávateľ prehlasuje, že všetky podklady či už v písanej alebo elektronickej forme, ako aj ústne informácie predložené pre spracovanie projektovej dokumentácie sú pravdivé a zodpovedajú skutočnému stavu.