projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

Moderné drevostavby - konštrukcie budúcnosti?

moderné drevostavby

Drevostavby majú na Slovensku dlhú históriu. Do dnešného dňa sú zachované dokonca niektoré budovy z 18. storočia, najstaršia sakrálna konštrukcia krovu je dokonca z roku 1420. V minulosti však došlo k prerušeniu tejto tradície a v súčasnosti sa nanovo začala vytvárať. Aj keď je veľa ľudí voči drevostavbám skeptických, začínajú nachádzať uplatnenie aj u nás.

Prevládajú obavy z požiarnej odolnosti a zo životnosti stavby. Do pozornosti prichádza aj obava zo vzniku porúch zapríčinených vlhkosťou, napadnutie drevokaznými hubami či hmyzom. Paradoxom je, že pri materiálovej voľbe krovu väčšina siahne po dreve bez akýchkoľvek obáv. Rovnako vo väčšine prípadov býva voľba realizácie stropu v podkrovných priestoroch ako ľahká sendvičová konštrukcia na báze dreva.

porucha strechy vplyvom vlhkosti

Mnoho chýb pri drevostavbách vzniká už pri chybnom prvotnom návrhu a nerešpektovaní dreva ako prírodného materiálu a prirodzeného transportu vodnej pary cez konštrukcie, čo svedčí aj o slabých skúsenostiach projektantov. Podobný problém z minulosti bol napríklad pri nástupe trendu plochých striech pri občianskej bytovej výstavbe z 70. a 80.tych rokov 20.storočia, ktoré vykazujú mnohé poruchy a v súčasnosti sú plošne opravované.

kondenzačná zóna

Veľkým nedostatkom z praxe je aj slabá ponuka spracovaného stavebného reziva, kde dochádza k ďalšiemu paradoxu, a to, že drevo vyťažené u nás, je vyvážané do zahraničia, tam je spracované na stavebné rezivo a naspäť dovážané na Slovensko. Týmto sa vytráca výhoda lokálne dostupného stavebného materiálu, navyšuje sa cena a rovnako sa zvyšuje negatívny dopad na životné prostredie spôsobený jeho transportom.

Napriek všetkým komplikáciám sa v praxi ukazuje nárast podielu novej výstavby a to až na 10 % oproti 2 % spred 10-tich rokov. Odhaduje sa, že potenciál je až 40 % z celkovej výstavby. Spoločnosti zaoberajúce sa výstavbou budov s ľahkým obvodovým plášťom sú združované v Zväze spracovateľov dreva SR v sekcii Drevostavby a väčšina ich skúsenosti pochádza zo zahraničia.

K podpore drevostavieb už v súčasnosti prispievajú aj banky formou zjednodušenia byrokracie a zlepšením podmienok pri vybavovaní hypotekárnych úverov pre stavebníkov. Ďalším logickým krokom, ktorý stále neprichádza, by bola podpora zo strany štátu, keďže sú odhady, že pri zvýšení podielu drevostavieb na trhu z 10 na 20 % (z potenciálnych 40 %) by mohlo byť vytvorených až 7000 nových pracovných miest.

Výhody, výhody, výhody

Súhrn mechanických, tepelnotechnických, estetických vlastností dreva ako stavebného materiálu a jeho dopad na životné prostredie prináša množstvo výhod. Prírodné drevo má schopnosť prirodzene regulovať vlhkosť, pohlcuje škodlivé látky, má nízke tepelno-akumulačné vlastnosti. Vďaka svojmu priaznivému vlhkostnému režimu a húževnatosti sú dreviny vhodné na výstavbu do prostredia s náročnými klimatickými parametrami (vysokohorské oblasti), objektov s náročnou vnútornou klímou (chemické prevádzky, plavárne), alebo do seizmických oblastí.

Otvorenou otázkou pre dnešok a pre budúcnosť je neudržateľnosť doterajšieho spôsobu výstavby z pohľadu dopadu na životné prostredie a stále rastúce nároky na spotrebu energie z neobnoviteľných zdrojov. Novodobé drevostavby sa okrem variability pôdorysných a výškových tvarov a rozmerov vyznačujú práve nízkou spotrebou energie na vykurovanie. Navyše svojou schopnosťou čiastočne regulovať vlhkosť a pohlcovať škodliviny zlepšujú kvalitu vnútornej klímy, a teda umožňujú prevádzku s minimálnym využitím techniky vnútorného prostredia. A vďaka prefabrikácii ale aj minimalizácii tzv. „mokrých“ procesov je výstavba drevostavieb značne urýchlená v porovnaní s použitím iných stavebných materiálov. Nemalou výhodou je aj menšia hrúbka obvodových stien a teda väčšia úžitková plocha pri nezmenených pôdorysných rozmeroch.

Skúsenosti zo zahraničia

vlajky

Na Slovensku sa dá odhadovať, že budovy na báze dreva tvoria necelých 10 % z novej výstavby. V Českej republike je to takmer 18 %, bežnejšie sú potom vo Veľkej Británii - 20 %, v Rakúsku – 35 %, v Nemecku – 49 %, Spojených štátoch amerických a v Kanade – 80 %, vo Švédsku a severských krajinách - viac ako 80 %. V Rakúsku sa formou národných programov snažia docieliť, aby podiel výstavby z dreva stúpol na 80 - 90 %.

Náš ateliér má bohaté skúsenosti s projektovaním drevostavieb. Niektoré nami používané skladby konštrukcií sú dokonca prakticky meraniami odskúšané a zmeny ich vlastností počas dňa ako aj v čase boli sledované počas 4 rokov. Vďaka teoretickým ako aj praktickým skúsenostiam máme zvládnutú, okrem iného, aj otázku prehrievania drevostavieb v letnom období.

Najzastúpenejšími pri výstavbe u nás sú stále masívne murované konštrukcie, železobetónové konštrukcie a oceľové konštrukcie. Je to azda z dôvodu potreby človeka niečo po sebe zanechať. Až na pár výnimiek však súčasné budovy nebudú spĺňať požiadavky budúcich generácií, tak ako domy predchádzajúcej generácie nespĺňajú naše potreby. Nie je trend moderných drevostavieb, ktorý je vo vyspelých štátoch tak populárny, hodný pozornosti aj u nás?

 Autor: Ing. Marianna Šuštiaková, PhD.