projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

Moderné drevostavby - ako pristupovať k protipožiarnej bezpečnosti?

V minulom roku sme robili prieskum o vedomostiach širokej verejnosti o možnostiach využitia dreva ako stavebného materiálu. Najčastejšie výhrady voči drevu boli jeho životnosť, nízka požiarna odolnosť, „pracovaniu materiálu“, akustické vlastnosti a vysoká cena. Naopak pozitívne hodnotený bol vzťah materiálu k životnému prostrediu, vyššiu kvalitu bývania, prirodzený - prírodný vzhľad, cena a rýchlosť výstavby.

fire2.jpg

Obavy z použitia dreva ako stavebného materiálu sú zväčša podvedomé. Obavy z nízkej životnosti a nízkej požiarnej odolnosti pretrvávajú aj u ľudí, ktorí pri výstavbe svojho rodinného domu bez zábran zvolili ako nosnú konštrukciu strechy práve drevený krov a ľahkú drevenú sendvičovú konštrukciu ako strop nad posledným podlažím.

To, že obavy zo životnosti drevostavieb sú zbytočné, podporuje aj fakt, že na Slovensku sú dodnes zachované niektoré krovy z 15. storočia, či zachované drevostavby z 18. storočia. Obavy z nízkej požiarnej odolnosti ovplyvňuje najmä fakt, že drevo je horľavé a dokonca sa používa ako palivo. A pritom požiarna odolnosť a horľavosť materiálu nie je to isté.

Požiarna bezpečnosť

Na otázky požiarnej bezpečnosti reagovalo už viacero spoločností a inštitúcií zaoberajúcich sa otázkami drevodomov skúškou, pri ktorej zapálili vzorový dom a nechali ho 60 minút horieť. Pritom celý požiar od založenia cez jeho rozvoj až po jeho uhasenie sledovali. Z výsledkov vyplynulo, že drevostavba nestratila ani po takomto záťažovom teste stabilitu a nestala sa nebezpečnou. Naproti tomu pri požiari oceľovej konštrukcie je táto nebezpečná a nestabilná aj dlho po uhasení ohňa najmä kvôli nepredvídateľnosti reakcie spojov.

V súčasnosti je základný princíp noriem požiarnej ochrany stavieb na Slovensku posudzovanie konštrukcií podľa horľavosti a nie podľa požiarnej odolnosti, ktorý bol do sústavy noriem v ČSSR zavedený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Odborníci na požiarnu bezpečnosť stavieb a na drevostavby spoločne s Prezídiom HZZ SR bojujú za zavedenie zmien s ústavom technickej normalizácie. Vo svete, napríklad v Rakúsku, je pritom bežné preukazovať požiarnu odolnosť (ale i iné) skúškou, pokiaľ je predpoklad, že je odlišná (vyššia) ako je paušálne stanovené naratívnymi predpismi.

A tak kým v Škandinávii nie je výška drevostavby legislatívne nijak obmedzená, na Slovensku je táto obmedzená na maximálne 9 m. Až by sa mohlo zdať, že drevostavby v krajinách Európskej únie môžu mať rôznu požiarnu odolnosť.

Požiarna skúška

Na požiarnu odolnosť sendvičového plášťa drevostavby si môžete spraviť názor aj na základe fotografií z požiarnej skúšky. Po dobu 30 min bol panel s rozmermi 1200x1200 mm v skladbe: 50mm drevovláknitá doska, 200 mm výplňová tepelná izolácia, 14 mm OSB doska, sádrokartónová (SDK) predstena s 50 mm medzerou vyplnenou vláknitou izoláciou vystavený účinkom priameho ohňa z paliva, ktoré uvoľňovalo teplo 4 MJ/m2. Po uplynutí 30 min bol oheň uhasený a panel rozobratý pre analýzu.

moderné drevostavby moderné drevostavby moderné drevostavby

Zdokumentované zmeny na vzorke panelu pre ľahkú obvodovú stenu ukazujú, že ani po priamom vystavení ohňu nebola zasiahnutá nosná konštrukcia. Ohňom bola porušená sadrokartónová doska (SDK doska) a vrstva tepelnej izolácie v predstene. Bočné stĺpiky priamo vystavené ohňu boli obhorené z menej ako ⅓, pričom k priamemu vystaveniu nosnej konštrukcie ohňu by v reálnych podmienkach po 30 minútach nedošlo, nakoľko je chránená SDK predstenou s tepelnou izoláciou.

moderné drevostavby moderné drevostavby moderné drevostavbymoderné drevostavby moderné drevostavby

Ako ďalej?

Nie je teda namieste otázka, prečo sú vo vyspelých štátoch západnej a severnej Európy drevostavby tak obľúbené a dokonca legislatívne zvýhodňované, zatiaľ čo na Slovensku sú hodnotené podľa noriem spred pol storočia?


Autor: Ing. Marianna Šuštiaková, PhD.