projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

Energetický certifikát.

A načo je to vlastne dobré?

465667623-home-energy-consumption-wattage.jpg

Každý, kto chcel v nedávnej dobe kolaudovať budovu zistil, že ku kolaudácii musí predložiť nový dokument - energetický certifikát. Táto “novinka” u nás funguje od roku 2008, v susednej Českej republike sa s ním stretávajú až od roku 2013.

Častokrát je tento dokument vnímaný negatívne, ako šikana úradov a ďalšie “zbytočné” výdavky. Je pochopiteľné, že ak sa s týmto pojmom niekto prvýkrát stretne pri neúspešnej kolaudácii, nebude nadšený. Pozrime sa naň teda bližšie.

Čo je energetický certifikát?

V tomto pre niekoho len formálnom dokumente sa nachádza množstvo užitočných a zaujímavých informácií. Pozostáva zo samotného certifikátu, energetického štítku budovy a správy k certifikátu. Sú tu informácie nielen o energetickej efektívnosti, ale aj ekologické hodnotenie budovy a navrhované opatrenia pre ďalšie možné úspory s ohľadom na ekonomickú efektívnosť.

Vyhotovuje sa ku kolaudácii až po dokončení stavby a jeho výsledok odzrkadľuje zodpovednosť projektantov počas vypracovania projektovej dokumentácie a svedomitosť realizátora pri zhotovovaní stavebného diela.

Prečo vznikla táto povinnosť?

eu2.png

Ako v mnohých oblastiach, tak aj v tejto cítiť “prsty” Európskej únie. V skutočnosti však jedným z hnacích motorov pre vypracovanie plánov na šetrnejšie zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi bola Brundthlandovej správa (1983-1987 “Naša spoločná budúcnosť”) ktorú predložila OSN. Až neskôr ako dôsledok nevyhnutnosti hospodárneho narábania s energiou vydala európska únia smernicu známu ako stratégia 20-20-20. Energetický certifikát je potom legislatívnym nástrojom na zvýšenie energetickej efektívnosti budov, ktorej výsledkom má byť zníženie spotreby energie a zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Prečo by nás to malo zaujímať?

deti1.jpg

Zdroje energie, ktoré sú v súčasnosti u nás najviac využívané, sú mnohokrát z neobnoviteľných zdrojov. V roku 2000 bola publikovaná štúdia, podľa ktorej, ak by všetci ľudia sveta (toho času 6 mld.) viedli životný štýl ako obyvatelia USA( t.č. 281,5 mil), boli by potrebné zdroje dvanástich planét ako je tá naša. Niektoré štúdie uvádzali až pätnásť. Presný údaj nie je až taký podstatný, nakoľko máme k dispozícii len jednu planétu. Pozitívnou správou je, že legislatívnymi opatreniami sa v Európskej únii podarilo v absolútnych číslach znížiť spotrebu energie aj pre domácnosti. Jedným z nástrojov je práve energetická certifikácia budov.

Legislatíva

f022e8c204214d80995ea5333bf9a9d7.jpg

Samozrejme, v reálnych podmienkach spotreba energie budovy závisí od vonkajších klimatických podmienok a požiadavok užívateľa. Je však kontraproduktívne porovnávať spotrebu budovy v zime 2014/2015, ktorá bola podľa SHMÚ jednou z najteplejších od druhej polovice 20. storočia, so spotrebou inej, aj keď podobnej, budovy v zime 2005/2006, ktorá bola naopak jednou z najchladnejších. Energetický certifikát je legislatívne zavedená jednotná metodika výpočtu pre energetickú náročnosť budov. Neuvádza len výsledné hodnotenie, ale aj ďalšie údaje, vďaka čomu sú tieto dokumenty ľahko kontrolovateľné a porovnateľné.

Certifikát v praxi

Je prekvapivé, že v dnešnej dobe certifikátov na čokoľvek, je práve energetický certifikát budovy tak často zaznávaný. Je to tým, že si ho užívateľ priamo platí a vie koľko ho stojí? Alebo je to skôr neinformovanosťou o jeho význame? Certifikované výrobky vo všeobecnosti vzbudzujú väčšiu dôveru. Prečo teda nie budovy?

Váš certifikát

certifikat.jpg

Energetický certifikát je certifikát Vášho domu. Vyjadruje jeho energetickú efektívnosť a mieru negatívneho dopadu na životné prostredie. Je vizitkou investora, nájomníka a užívateľa budovy. Vypovedá o zodpovednosti k budúcim generáciám. Je to certifikát kvality a je rovnocenný s akýmkoľvek iným certifikátom. Priznajme mu náležitú vážnosť a nepozerajme sa naň len ako na otravnú administratívnu nutnosť.Autor: Ing. Marianna Šuštiaková, PhD.