projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

Alternatívne zdroje energie

Prečo používať alternatívne zdroje energie?

zem

Téma nevyhnutnosti šetrenia energie v domácnostiach sa zdá byť nevyčerpateľnou. Je aktuálna nielen z dôvodu požiadaviek kladených Európskou úniou a následným vývojom legislatívy, ale aj vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny energií. Intenzívna plynofikácia Slovensku prebiehala od roku 1958 až do roku 2003, kedy záujem obyvateľov a obcí výrazne poklesol. Kým v minulosti bol plyn prezentovaný ako najlacnejšie energetické médium, v súčasnosti, keď ho využíva (alebo podľa SITA aspoň má k dispozícii) asi 94 % obyvateľstva, dochádza neustále k jeho zdražovaniu. Rovnako je to aj s elektrickou energiou, bez ktorej sa v súčasnosti nezaobíde žiadna domácnosť.

Nemenej dôležité je aj ekologické hľadisko a negatívny dopad spôsobu získavania energie na životné prostredie. Z pohľadu produkcie nebezpečných emisií v mieste spotreby sa javí byť plyn a elektrická energia ako “čistý” zdroj energie. Opak je však pravdou. Výroba elektrickej energie je spojená najmä s jadrovými (71,3 %) a tepelnými (9,4 %) elektrárňami. Na získanie 1 g uránu, ktorý je nutné ďalej spracovať, je nutné vyťažiť cca 1000 g zeminy, z ktorej sa získa rozpustením v kyseline. Ako odpad vznikne cca 999 g rádioaktívnej hlušiny. Samotná elektráreň emisie síce netvorí, ale záťaž prostredia pri ťažbe je enormná, nehovoriac o rizikách plynúcich z uvoľňovania a koncentrovania radiácie.

Čo sú alternatívne zdroje energie?

Na to, aby bol život na Zemi aj naďalej udržateľný, mali by sme svet, ku ktorému sme prišli, odovzdať prinajmenšom v stave, v ktorom sme ho dostali. Toto sa zatiaľ nepodarilo dodržať žiadnej generácii, avšak nemožno povedať, že by sa v minulosti vyvíjalo nejaké veľké úsilie. A tak sme sa dostali do bodu, kde ak sa nezačneme správať zodpovedne, nebude už čo odovzdať ďalej. Našťastie je tu motivácia vo forme nižších nákladov na prevádzku domácnosti, ktorú umožnia alternatívne zdroje energie. Spoločným menovateľom týchto zdrojov je ich šetrnosť k životnému prostrediu, všeobecná dostupnosť a (takmer) všetky sú zadarmo. Možno práve to ich robí neatraktívne pre distributérov.

Slnko

Energia, ktorá každodenne dopadá na zem. Využívanie slnečnej energie je vďaka jednoduchosti a finančnej dostupnosti technológii na jej spracovanie asi najobľúbenejšou formou aplikácie alternatívnych zdrojov. Na trhu existuje množstvo systémov od najjednoduchších – pasívnych pracujúcich na princípe kolektorov, až po zložité fotovoltické panely vyrábajúce elektrickú energiu.

Voda a vzduch

Najjednoduchší princíp využívania kinetickej energie týchto živlov je známy už z minulosti (napr. písomná zmienka o najstaršom vodnom mlyne na území Slovenska je z obce Pavlov z roku 1135). Túto energiu je možné využiť na výrobu elektrickej energie napríklad aj v tzv. “mikroelektrárňach”.

Voda, vzduch a zem

Tepelné čerpadlá sú schopné získať teplo na vykurovanie rodinného domu aj z nízkoteplotných zdrojov. Deje sa tak na princípe práce kruhového deja kvapaliny, ktorý je využívaný aj v chladničkách. Je to úplne rovnaký princíp s rozdielom, že to, čo chceme získať, je ohriatie teplonosného média a ochladenie zdroja tepla (voda, vzduch, zem) je len sekundárny efekt.

Drevo, biomasa

Drevo nie je práve typický príklad alternatívneho zdroja energie. Kotly, krby či kachľové pece na biomasu sú rovnako známe z minulosti a ich obľuba pretrváva dodnes. A predsa predstavujú ekologický spôsob vykurovania, ktorý v spojení s modernými technológiami umožňujúcimi úplne automatický chod, môže plnohodnotne zastúpiť akýkoľvek zdroj tepla.

Nerovnomernosť výkonu

energia

Nevýhodou alternatívnych zdrojov je nerovnomernosť výkonu zdroja energie. Nie je predsa možné ovplyvniť intenzitu dopadajúceho slnečného žiarenia, rýchlosť a smer vetra, teplotu vonkajšieho prostredia alebo dokonale ovplyvniť prietok vody. Otázka to nie je neriešiteľná, ale je dôležité sa ňou zaoberať.

Ekonomická optimalizácia

Stále sofistikovanejšie technológie tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov a “mikroelektrárni” sa stávajú reálnymi aj pre použitie pri individuálnej výstavbe rodinných domov. Pri komplexnom návrhu systémov s využitím záložných batérií a návrhom opatrení pre minimalizáciu tepelných strát je možné získať takmer úplnú nezávislosť od konvenčných zdrojov.

Z ekonomického hľadiska je investícia rentabilná, ak je jej návratnosť maximálne 10 rokov. Výpočet rentability je v prípade požiadavky na návrh alternatívnych zdrojov energie automaticky súčasťou projektu rodinného domu, keďže je táto informácia nevyhnutná pre celkovú ekonomickú optimalizáciu vynaložených financií a neskorších prínosov.

Investícia do “energetiky”

Bohužiaľ, v kontraste s krajinami EÚ, sú v súčasnosti dotácie na využívanie alternatívnych zdrojov energie zo strany štátu skôr fiktívne. Častejšie sa teda stretávame s požiadavkou návrhu len ako spôsobu zníženia energie a nie návrhu energetickej samostatnosti objektu. V každom prípade by mal byť systém koncipovaný tak, aby v prípade potreby, bolo možné odoberať energiu z verejnej siete alebo prejsť do režimu úplnej samostatnosti bez zložitých úprav a zbytočných výdavkov.

Rovnako ako všetky technológie - mobilné telefóny, televízory, počítače… - aj technika vnútorného prostredia prešla veľkým vývojom. To, čo bolo dobré pred 30 rokmi, je síce použiteľné aj teraz, ale nedokáže splniť všetky požiadavky kladené dnešnou spoločnosťou. Nové technológie sú spojené aj s vyššími obstarávacími nákladmi. Je to vaša investícia do budúcnosti. V produktívnom veku ľahšie zvládnete vyššie vstupné náklady a tým si v dôchodkovom veku, keď budú vaše príjmy obmedzené, zabezpečíte vďaka optimalizácii nižšie výdavky.


Autor: Ing. Marianna Šuštiaková, PhD.